Siirry sisältöön

KARKKI-hankkeen sanastotyö on käynnistynyt

Sanastotyötä tehdään osana KARKKI-hanketta yhteentoimivuuden takaamiseksi. Sanastoja tarvitaan, jotta käsitteet ja tiedot ymmärretään samalla tavalla. Hankkeessa hyödynnämme olemassa olevia sanastoja, kuten Opetus- ja koulutussanastoa (OKSA). Työpaketissa 4 (tietoarkkitehtuuri) olemme tunnistaneet joko OKSA:sta puuttuvia käsitteitä tai ammatillisen koulutuksen näkökulmasta täsmentämistä vaativia käsitteitä.

Vastaavasti käsitteitä on tunnistettu työpaketissa 3 (toiminta- ja palveluarkkitehtuuri). Alun perin tietoarkkitehtuurityön osaksi suunniteltuun sanastotyöhön päädyimme kutsumaan mukaan osallistujia myös työpaketista 3 sekä työpaketista 2. Näin varmistamme niin sanotun terminologisen ristipölytyksen työpakettien välillä. Käytännössä tämä näkyy niin, että pyrimme käyttämään käsitteitä yhdenmukaisesti eri arkkitehtuurinäkökulmien tuotoksissa.

 

KARKKI-hankkeen sanaston tarkoitus, tavoite ja rajaukset

KARKKI-hankkeessa laadittava sanasto on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuria hyödyntäville. Sanaston tavoitteena on pyrkiä vuoropuheluun ja siten vaikuttaa kansalliseen kaikki koulutusasteet huomioivaan sanastotyöhön, kuten OKSA-sanastoon. Alustavana tavoitteena on koota noin 20 termiä, joille etsitään suomenkieliset määritelmät.

Sanastotyön rajauksena on se, että keskitytään KARKKI-viitearkkitehtuurin mukaiseen sanastoon sekä käsitellään opetus- ja koulutussanastoa. Sanastotyön ulkopuolelle jätetään esimerkiksi käsitemalleissa esiintyvät muiden alojen sanastot. Lisäksi jos sanaston laajuus alkaa kasvaa liian suureksi, niin rajausta voidaan tehdä niin, että ensisijaisesti keskitytään oppijakeskeisiin käsitteisiin ja vasta toissijaisesti otetaan määriteltäväksi koulutuksen järjestäjän näkökulmasta keskeiset käsitteet.

 

Eteneminen

Helmikuussa sanastotyö käynnistyi ensimmäisellä KARKKI-hankelaisten kesken pidetyllä Teams-kokouksella, jossa teimme termi-inventaariota. Kävimme yhteisesti läpi kerätyt termiehdokkaat, joista valitsimme sanastotyöhön mukaan otettavat käsitteet. Maaliskuun lopussa saimme asiantuntijapalveluna mukaan Sanastokeskuksen terminologi Mari Suhosen, jonka johdolla jatkoimme sanastotyötä. Terminologin avulla taataan terminologisen sanastotyön menetelmien hyödyntäminen.

Keväälle on suunniteltu viisi määrittelytyöpajaa. Kesän aikana pidetään lausuntokierros, jolla kerätään palautetta sanastoon. Palautteet käsitellään alkusyksyllä työpajoissa. Sanaston on tavoite valmistua syyskuun loppuun mennessä, jolloin se julkaistaan PDF-julkaisuna, Sanastot-työkalussa (Sanastot.suomi.fi) ja TEPA-termipankissa. Sanasto toimitetaan tiedoksi OKSA-jaokselle.


Kuva: Sanastotyöpaja 13.4.2023

Kirjoittaja: Riikka Lahtela, tietoarkkitehti, Koulutuskuntayhtymä OSAO.
OSAO on vetovastuussa tietoarkkitehtuurityöpaketista