Siirry sisältöön

Karkki-hanke

KARKKI-hankkeen toimintamalli ja toteutus

KARKKI-hanke toteutetaan laajana ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostona. Sidosryhmät osallistetaan työskentelyyn verkostofoorumien ja kohdennettujen työpajojen merkeissä.

Hankkeen toiminta toteutetaan kuuden eri työpaketin mukaisena kokonaisuutena. Kullakin työpaketilla on vetovastuullinen organisaatio, työpaketeille on määritelty tavoitteet ja laadittu toimintasuunnitelma.

Työpakettikohtaiseen työskentelyyn osallistuvat myös laajasti hankkeen yhteistyökumppaniorganisaatiot. Toimintaa ohjaa ja seuraa ohjausryhmä, työpakettivastuulliset organisaatiot muodostavat säännöllisesti kokoontuvan projektiryhmän ja työpakettivastuulliset organisaatiot johtavat työpakettikohtaista työskentelyä.

KARKKI-hankkeen ohjausryhmä

Hankkeen ohjausryhmään on kutsuttu ministeriön ja sidosryhmien edustajia sekä työpakettivastuullisten organisaatioiden johdon edustajia. Ohjausryhmä toimii hanketta ohjaavana ja sparraavana asiantuntijaryhmänä.

Tuukka Soini, Omnia, puheenjohtaja
Heli Huotari, Business College Helsinki, varapuheenjohtaja
Tomi Kytölä, OKM
Mikko Honkanen, OPH
Vilho Kolehmainen, Digivisio2030 – CSC Tieteen tietotekniikka keskus Oy
Harri Pölönen, Sajo ry – varajäsen Heli Huotari
Peter Pahlman, Amke ry
Sari Slöör, Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Raija Näppä, OSAO – varajäsen Timo Remes
Pekka Jokela, Gradia
Taina Kivioja, WinNova

Työpaketit

Työpaketti 1

vetovastuu Omnia,
yhteyshenkilö Timo Leipold (at)omnia.fi

Työpaketin tehtävänä on hankkeen käynnistäminen sekä tukea muiden työpakettien toimintaa.

Tavoitteet

 • Hankeen tarkempi määrittely yhdessä rahoittajan kanssa
 • Hankkeeseen liittyvät yhteiset hankinnat
 • Yhteinen alkukoulutus sekä ohjemateriaalit
 • Hankkeeseen liittyvien viite- ja kohdearkkitehtuurien nykytilan kartoitus
 • Ymmärryksen muodostaminen kansallisesta arkkitehtuurityöstä
 • Nykytilan selvitys ammatillisen koulutuksen organisaatioiden kokonaisarkkitehtuuritilanteesta
 • Hankkeen aikainen kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli

Työpaketti 2

vetovastuu Stadin AO,
yhteyshenkilö Mari Mulari (at)hel.fi

Työpaketin tehtävä on koordinoida ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri, kuvata periaatteellisen tason arkkitehtuuri sekä kehittää kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli ja varmistaa arkkitehtuurityön jatkuvuus myös hankkeen jälkeen.

Tavoitteet

 • koordinoida ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri ja varmistaa, että osa-arkkitehtuureista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus
 • kuvata arkkitehtuurin periaatteellinen taso
 • varmistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteinen näkemys, osallisuus ja arkkitehtuuritietoisuus
 • varmistaa, että arkkitehtuuri on ajanmukainen, ylläpidettävä, hallittu ja käytettävä
 • kehittää arkkitehtuurin hallintamalli ja varmistaa arkkitehtuurityön jatkuvuus

Työpaketti 3

vetovastuu Business College Helsinki,
yhteyshenkilö Pirjo Westerholm (at)bc.fi

Kolmas työpaketti jatkaa 1. ja 2. työpaketin työtä ja kuvaa toimijoita, toimintaa ja palveluita. Tavoitteena on rakenteita tunnistamalla ja kuvaamalla edistää digitaalisten palvelujen yhteentoimivuutta.  Toiminta- ja prosessiarkkitehtuurissa näkökulmina ovat kokonaisvaltainen johtaminen, johon sisältyy myös laadunhallinta ja tiedolla johtaminen sekä toimintaympäristön muutokset, muutoskyvykkyys sekä riskienhallinnan osaaminen ja muutosvaikutusten arviointi. Työtä tehdään yhdessä muiden työpakettien ja etenkin 7. työpaketin kanssa osaamisen kehittämisessä sekä tuotosten levittämisessä.

Tavoitteet

 • Tavoitteena kuvata organisaation toiminnalliset rakenteet, mm. toimijat, palvelut ja tuotteet sekä prosessit ja organisaatiot. Tavoitteena kuvata ja edistää digitaalisten palvelujen yhteentoimivuutta sekä yhteyttä kansalliseen palvelu-arkkitehtuuri ohjelmaan KaPAan.
 • Tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjän kykyä sopeutua toimintaympäristön muutoksiin toteuttamalla uudistusten vaikutusten arvioinnin tekeminen suunnitelmallisesti.
 • Riskienhallintaa voidaan tehdä monella tasolla ja organisaation toiminta, palvelut ja prosessit ovat yksi riskienhallinnan kohde. Monipuolinen ja laaja näkemys koulutuksen järjestäjän toimintaympäristöstä, toiminnasta, palveluista sekä prosesseista on yksi lähtökohta keskeisten ja merkittävien liiketoimintariskien tunnistamisessa.
 • Tavoitteena on sujuvoittaa koulutuksen järjestäjän hallintoa, vähentää koulutuksen järjestäjien päällekkäistä kehittämistyötä sekä tehostaa resurssien käyttöä.
 • Tavoitteena on uudistaa toimintaa ja prosesseja sekä kartoittaa, mitä ja miten tiedonohjauksen avulla metatietojen määräytymistä ja asiakirjatietojen käsittelyä tietojärjestelmässä on mahdollista digitalisoida ja automatisoida.

Työpaketti 4

vetovastuu Koulutuskuntayhtymä OSAO,
yhteyshenkilö Emilia Myllyoja (at)osao.fi

Tietoarkkitehtuurityö käynnistyi esiselvityksellä, jonka pohjana toimi työpaketin 1 nykytilan selvitys. Työpaketissa 1 tuotettua selvitystä täydennettiin hyödynnettävissä ja jo olemassa olevilla tietoarkkitehtuurikuvauksilla ja sanastotyöllä. Samalla lisättiin osatoimijoiden osaamista tietoarkkitehtuurityöhön, jossa tuotetaan päätetyssä laajuudessa avoimesti käyttöön tietoarkkitehtuurikuvaukset. Laadun varmistamiseksi työskentelyn eri vaiheissa järjestetään keskustelutilaisuuksia sidosryhmille ja pyydetään kommentteja jo työskentelyn aikana. Koulutuksen järjestäjille laaditaan materiaalia ja ohjeistusta siitä, miten kuvaukset ja määritykset voidaan ottaa osasi koulutuksen järjestäjän omaa toiminnan kehittämistä ja arkkitehtuurityötä.

Tavoitteet

 • Ammatillisen koulutuksen kansallisen tietoarkkitehtuurityön nykytilan selvittäminen ja olemassa olevien kuvauksien hyödyntäminen (TP1 työn pohjalta)
 • Koulutuksen järjestäjien yhtenäinen näkemys tietoarkkitehtuurityöstä
 • Tietoarkkitehtuurikuvausten laatiminen (esim. tietoryhmät, tietovarannot ja tietovirrat) sekä tietoarkkitehtuuria tarkentavat määrittelyt (tietomallit ja sanastotyö Yhteentoimivuusalustalle)
 • Osatoimijoiden tietoarkkitehtuuriosaamisen varmistaminen
 • Koulutuksen järjestäjien tietoarkkitehtuuriin liittyvän kyvykkyyden kasvattaminen (yhteistyössä TP7)

Työpaketti 5

vetovastuu Omnia,
yhteyshenkilö Jyrki Ingman (at)omnia.fi

Työpaketin tavoitteena on tuottaa kokonaisnäkemys sekä tarvittavat kuvaukset tietojärjestelmäarkkitehtuurista.

Tavoitteet

 • Luodaan yhteinen näkemys tarvittavista kansallisen tason ammatillisen koulutuksen tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvauksista (laajuus, tasot, tarkkuus)
 • Kartoitetaan jo tehdyt tietojärjestelmäarkkitehtuurikuvaukset ja niiden mahdolliset päivittämistarpeet
 • Laaditaan ammatillisen koulutuksen toiminta- ja tietoarkkitehtuurin vaatimat tietojärjestelmäkuvaukset
 • Varmistetaan laadittujen kuvausten laatu ja käytettävyys

Työpaketti 7

vetovastuu WinNova,
yhteyshenkilö Mirva Julkunen (at)winnova.fi

Työpaketti 7 keskittyy kokonaisarkkitehtuuriin liittyvään osaamisen ja kehittämisen jakamiseen. TP 7 kautta jaetaan muiden työpakettien tuotoksia ja tuloksia kaikkien koulutusten järjestäjien käyttöön. Toteutustapoja ovat kick off -, väli- ja loppuseminaarit, informatiiviset työpakettikohtaiset verokostofoorumit ja syventävät verkostofoorumit. Toimintaa ohjaavana periaatteena on vertaiskehittäminen ja -oppiminen.

Tavoitteet

 • Kokonaisarkkitehtuurin merkitys päätöksenteossa ja johtamisessa – oppilaitosjohdon osaamisen vahvistaminen
 • Ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Oppilaitosten muutoskyvykkyyden parantaminen
 • Toiminnan, prosessien ja palvelujen, tiedon sekä tietojärjestelmien ja palvelujen muodostaman eheä kokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjien tasolla
 • Kokonaisarkkitehtuurin liittyvän osaamisen ja laadun varmistaminen vertaismenetelmin

 

INFO