Siirry sisältöön

Arkkitehtuuriperiaatteet ohjaavat yhteistä työtä

Ammatillisen koulutuksen arkkitehtuurityö on ollut vahvaa vuoropuhelua ja yhdessä tekemistä eri organisaatioiden ja asiantuntijoiden välillä. Myös työpaketti 2:n syksy on ollut täynnä aktiivista työskentelyä, yhdessä oppimista sekä innostunutta keskustelua monenlaisista teemoista ja käsitteistä.

Työpaketti 2:n tehtävänä on koordinoida yhteinen viitearkkitehtuuri, tuottaa periaatteellisen tason kuvaukset sekä luoda arkkitehtuurin hallintamalli. Yhteinen työ aloitettiin arkkitehtuuriperiaatteista sekä arkkitehtuurin rajauksista ja reunaehdoista. Arkkitehtuuriperiaatteet muodostavat ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin kehittämisen perustan. Periaatteiden tavoitteena on luoda yhteinen näkemys tavoista, joilla toimintaa ja toimintaa tukevia tietojärjestelmiä kehitetään ammatillisessa koulutuksessa. Rajaukset ja reunaehdot puolestaan ottavat kantaa muun muassa siihen, miten laajasti arkkitehtuuria sovelletaan.

Uudistuminen, oppijakeskeisyys, yhteistyö sekä ekosysteemimäinen toiminta nähtiin keskeisiksi toimintaa ja kehittämistä ohjaaviksi periaatteiksi, samoin tiedon yhteiskäyttöisyys, yhteentoimivuus ja riippumattomuus järjestelmäratkaisuista. Toisaalta selkeyden vuoksi periaatteisiin ei nostettu keskeisiä yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja tietosuojaa koskevia säännöksiä, jotka sisältyvät voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Arkkitehtuuriperiaatteita sekä niihin liittyviä sanoituksia muotoiltiin tiiviissä yhdessä muiden työpakettien kanssa. Välillä käytiin vilkasta keskustelua arkkitehtuurityöhön liittyvästä käsitemaailmasta. Pohdimme yhdessä muun muassa viitearkkitehtuurin ja kokonaisarkkitehtuurin määritelmiä, ekosysteemi-käsitettä sekä yhteentoimivuuden eri merkityksiä.

Ohjausryhmä hyväksyi marraskuussa 2022 arkkitehtuuriperiaatteet sekä rajaukset ja reunaehdot. Hankkeen toimintatapa on kuitenkin hyvin iteratiivinen, joten arkkitehtuuriperiaatteiden muotoilua ja työstämistä jatketaan edelleen hankeaikana ja hankkeen jälkeen hallintamallin mukaisesti. Keskustelua on jo käyty esimerkiksi siitä, työstetäänkö hankkeessa myös teknologia-arkkitehtuuria koskevat periaatteet.

Arkkitehtuuriperiaatteiden lisäksi työpaketti on työstänyt syksyn aikana kuvauksia toimintaympäristön muutoksista, strategisista tavoitteista sekä kyvykkyyksistä. Kutsumme yhdessä OKM:n kanssa ammatillisen koulutuksen johtoa työpajaan keskustelemaan teemasta ”Arkkitehtuurityö johtamisen tukena”. Johdon näkemykset toimintaympäristön muutoksesta, strategisista tavoitteista ja tuloksista sekä ammatillisen koulutuksen kyvykkyyksistä suuntaavat osaltaan yhteistä arkkitehtuurityötä eteenpäin.

Työpaketti 2 ja koko KARKKI-hankeverkosto toivottavat kaikille rauhallista joulua!

Kirjoittaja: Mari Mulari, työpaketti 2:n projektipäällikkö, Stadin AO