Siirry sisältöön

KARKKI – PROJEKT

KARKKI-projektets verksamhetsmodell och genomförande

Karkki-projektet genomförs i form av ett omfattande nätverk av anordnare av yrkesutbildning. Intressentgrupperna involveras i arbetet genom nätverksforum och särskilda workshops. Projektet genomförs som en helhet bestående av sex olika arbetspaket. Ett arbetspaket ingår som tillval. Varje arbetspaket har en ansvarig organisation som driver arbetet, fastställda mål och en handlingsplan. Även projektets samarbetsorganisationer deltar i arbetet med arbetspaketen. En styrgrupp styr och följer verksamheten, och organisationerna som är ansvariga för arbetspaketen bildar en projektgrupp som samlas regelbundet samt leder arbetet med arbetspaketen.

KARKKI-projektets styrgrupp

Projektets styrgrupp består av representanter för ministeriet, intressentgrupperna och de ansvariga organisationerna för arbetspaketen. Styrgruppen styr projektarbetet och fungerar som en coachande expertgrupp.

Tuukka Soini, Omnia, ordförande
Heli Huotari, Business College Helsinki, vice ordförande
Tomi Kytölä, Undervisnings – och kulturministeriet
Mikko Honkanen, OPH
Vilho Kolehmainen, Digivisio2030 – CSC Tieteen tietotekniikka keskus Oy
Harri Pölönen, Sajo ry – vice medlem Heli Huotari
Peter Pahlman, Amke ry
Sari Slöör, Helsingfors stad, Fostran och utbildning
Raija Näppä, OSAO – vice medlem Timo Remes
Pekka Jokela, Gradia
Taina Kivioja, WinNova

 

Arbetspaketen

Ansvarig organisation för arbetspaket 1 är Omnia, kontaktperson Timo Leipold (at)omnia.fi

Arbetspaketets uppgift är att påbörja projektet och stödja de övriga arbetspaketens verksamhet.

Målsättningar

 • Att detaljerat definiera projektet tillsammans med finansiären.
 • Att hantera gemensamma anskaffningar i samband med projektet.
 • Att anordna en gemensam introduktionsutbildning samt utarbeta instruktionsmaterial.
 • Att kartlägga nuläget för referens- och målarkitekturer.
 • Att skapa förståelse för det nationella arkitekturarbetet.
 • Att utreda yrkesutbildningsorganisationernas nuvarande helhetsarkitektur.
 • Att utarbeta en verksamhetsmodell för helhetsarkitekturen under projektets gång.

Arbetspaket 2 ansvarig Stadin AO, kontaktperson Mari Mulari (at)hel.fi

Arbetspaketet har till uppgift att samordna referensarkitekturen för yrkesutbildningen, beskriva arkitekturen på principiell nivå samt utveckla hanteringsmodellen för den övergripande arkitekturen och säkerställa att arkitekturarbetet fortsätter även efter projektet.

Målsättningar

 • samordna referensarkitekturen för yrkesutbildningen och säkerställa att delarkitekturerna bildar en enhetlig helhet
 • beskriva arkitekturens principiella nivå
 • säkerställa att de som anordnar yrkesutbildningen har en gemensam inställning, delaktighet och kunskap om arkitektur
 • se till att arkitekturen är uppdaterad, möjlig att upprätthålla, hanterbar och användbar
 • utveckla hanteringsmodellen för arkitekturen och säkerställa arkitekturarbetets kontinuitet

Ansvarig organisation för arbetspaket 3 är Business College Helsinki, kontaktperson Pirjo Westerholm, (at)bc.fi

Det tredje arbetspaketet fortsätter med arbetet som paket 1 och 2 påbörjat och beskriver aktörer, verksamheter och tjänster. Målet är att främja de digitala tjänsternas interoperabilitet genom att identifiera och beskriva strukturer. Verksamhets- och processarkitekturen fokuserar på det övergripande ledarskapet, inkluderat kvalitetshantering och ledning genom information, samt på förändringar i verksamhetsmiljön, förändringsförmågan, kunskaper inom riskhantering och konsekvensbedömning vid förändringar. Arbetet genomförs tillsammans med de övriga arbetspaketen och framför allt med arbetspaket 7 avseende kompetensutveckling och förmedlingen av resultat.

Målsättningar

 • Att beskriva organisationens funktionella strukturer och bland annat aktörer, tjänster, produkter, processer och organisationer. Att beskriva och främja de digitala tjänsternas interoperabilitet och koppling till det nationella KaPA-programmet för servicearkitektur.
 • Att stödja utbildningsanordnarens förmåga att anpassa sig till förändringar i verksamhetsmiljön genom att göra en systematisk konsekvensbedömning av reformer.
 • Riskhantering kan ske på flera olika nivåer, och bland annat organisationens verksamhet, tjänster och processer utgör delar där riskhantering sker. En av utgångspunkterna i identifieringen av de centrala och betydande verksamhetsriskerna är att skapa en mångsidig och bred bild av utbildningsanordnarens verksamhetsmiljö, verksamhet, tjänster och processer.
 • Att förenkla utbildningsanordnarens förvaltning, minska överlappande utvecklingsarbete och effektivisera resursanvändningen.
 • Att förnya verksamheten och processerna samt kartlägga hur man kan digitalisera och automatisera bestämning av metadata och dokumenthantering i informationssystemet med hjälp av informationsstyrning.

Ansvarig organisation för arbetspaket 4 är Samkommunen för utbildning OSAO, kontaktperson Eeva-Leena Ronkainen (at)osao.fi

Informationsarkitekturen arbetar med att precisera de tidigare arbetspaketens utredningsarbete och skapa tekniska beskrivningar och modeller. Skapa och förenkla utbildningsmetoder.

Målsättningar

 • Att precisera utredningsarbetet avseende yrkesutbildningarnas nationella informationsarkitektur (arbete utförd i AP 1 och AP 4) baserat på befintliga beskrivningar och terminologiarbete, interoperabilitetsplattformens datakomponentsbibliotek och tillämpningsprofiler samt det nationella arbetet inom utbildningsområdet.
 • Att precisera åtgärderna baserat på resultaten från AP1.
 • Att kompetensutveckla deltagande aktörer i samarbete med AP 7.
 • Att främja ett enhetligt synsätt avseende informationsarkitekturen bland utbildningsanordnarna.
 • Att fortsätta arbetet med beskrivningarna av yrkesutbildningarnas interoperabilitet för interoperabilitetsplattformen (DVV).
 • Att det finns en förmåga att växa i arbetet med utbildningsanordnarnas informationsarkitektur i samarbete med AP 7.
 • Att utarbeta omfattnings- och kvalitetsmässigt tillräckliga beskrivningar av interoperabiliteten.
 • Att se till att utbildningsanordnarna har förmågan att arbeta med informationsarkitekturen som en del av helhetsarkitekturen.

Ansvarig organisation för arbetspaket 5 är Gradia, kontaktperson Hanna Rajala, (at)gradia.fi

Arbetspaketets målsättning är att skapa en helhetsbild samt erforderliga beskrivningar av systemarkitekturen.

Målsättningar

 • Att skapa en enhetlig bild av nödvändiga beskrivningar av yrkesutbildningarnas systemarkitektur på nationell nivå (omfattning, nivåer, precision).
 • Att kartlägga befintliga beskrivningar av systemarkitekturen och eventuella uppdateringsbehov.
 • Att utarbeta de beskrivningar av systemarkitekturen som krävs för yrkesutbildningarnas verksamhets- och informationsarkitektur.
 • Att säkerställa beskrivningarnas kvalitet och användbarhet.

Ansvarig organisation för arbetspaket är 7 WinNova, kontaktperson Mirva Julkunen (at)winnova.fi

Arbetspaket 7 fokuserar på utveckling och kunskapsförmedling relaterade till helhetsarkitekturen. Genom AP 7 förmedlas de övriga arbetspaketens resultat och arbete till alla utbildningsanordnare. Förmedlingen sker genom kickoffer, mellan- och slutseminarier, informativa nätverksforum för respektive arbetspaket och fördjupande nätverksforum. Principen om peer learning (kollegialt lärande och kollegial utveckling) styr arbetet.

Målsättningar

 • Helhetsarkitekturens betydelse i beslutsfattande och ledarskap – kompetensutveckling för läroanstaltens ledning.
 • Att kompetensutveckla yrkesutbildningarnas personal.
 • Att förbättra läroanstalternas förändringsförmåga.
 • Att få till en sammanhållen helhet på yrkesutbildningsanordnarnas nivå som utgörs av verksamheten, processerna, tjänsterna, informationen och informationssystemen.
 • Att säkerställa kunskap och kvalitet avseende helhetsarkitekturen genom peer learning-metoder.

INFORMATION